top of page

Stichting Vol Hart werd in 2017 opgericht. Hieronder volgt alle informatie zoals gevraagd volgens de publicatieplicht voor Culturele ANBI's.

 

 

– de naam van de instelling

          Stichting Vol Hart

-  het RSIN/fiscaal nummer

          857351886
– de contactgegevens

          Stichting Vol Hart

          Pieter Aertszstraat 72-I

          1073 SR Amsterdam 

          stichtingvolhart@gmail.com

– de doelstelling

          De stichting heeft ten doel

          het (doen) produceren en realiseren van theatervoorstellingen,                             filmuitingen en andersoortige culturele initiatieven en voorts al daartoe               bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  

– het beleidsplan

          De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

          - het (doen) organiseren en uitvoeren van theatervoorstellingen en -                     overige (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;

          - het (doen) realiseren en produceren van films; 

          - het (doen) verstrekken en bieden van informatie, onder andere door                  gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;

          - samen te werken met diverse organisaties en instellingen; het doen of               laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande             in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur               daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

         

 

         De stichting beoogt niet het maken van winst. In geval van ontbinding 

          wordt een eventueel batig saldo (na vereffening) uitgekeerd aan een

          door het bestuur aan te wijzen Algemeen Nut Beogende Instelling

          waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de stichting.

 


– de bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

          Otto Milar (voorzitter)

          Martijn de Rijk (secretaris)

          Marijke Schaap (penningmeester)
– het beloningsbeleid     

          Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden of 

          gemaakte onkosten.
– een verslag van de uitgeoefende activiteiten

          De stichting is pas net opgericht en zal zsm wanneer dit van toepassing 

          is volgen met een verslag van de uitgeoefende activiteiten.
– een financiële verantwoording 

         

bottom of page